close

Ki Hadjar Dewantara

Biodata Ki Hadjar Dewantara Nama Ki Hadjar Dewantara (sejak 1922) Nama Kecil RM Suwardi Suryoningrat Tmpt/Tgl Lahir Yogyakarta, Kamis Legi, …

Read more